מרתף

Sep. 19th, 2014 04:11 pm
[personal profile] moti909
החלטנו להגדיל את המרתף שלנו ולהפוך אותו מרק מרתף ליין למרתף שאפשר לארח בו חברים, לראות סרטים או סתם להירגע מיום עבודה קשה. השכרנו את שירותם של חברת אילוז קידוחים. חברה אמינה עם מוניטין ידוע. המרתף הישן היה בגודל 25 מטר. המרתף החדש לאומת זאת הוא בגודל 50 מטר. פשוט תענוג להיות שם. תלינו מסך ענק, אפשר לשחק בפלייסטישן וליהנות בטירוף, יש לנו בר משקאות, ג'קוזי וספות נוחות לישיבה. פשוט נפלא להיות שם ולהירגע.
אתר

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

moti909

September 2015

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516 171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 12:57 pm
Powered by Dreamwidth Studios