moti909 ([personal profile] moti909) wrote2014-06-15 10:57 pm
Entry tags:

הפעלות לילדים

אני רוצה לספר על הפעלות לילדים בכל הגילאים. זה ממש חשוב שילדים יעשו פעילות גופנים ויוכלו אוכל בריא . הפעילות הגופנית עוזרת לילד להיתרכז ,לרכוש יכולות וקורדינציה ואף להצליח בלימודים.הפעלות לילדים חשובות גם להורים ומקנות זמן איכות לילדים ולהורים.לכן תקפידו לעשות איזושהי פעילות גופנים עם הילדים לפחות פעמיים בשובע.
בהצלחה